Algemene verkoopsvoorwaarden Particulieren

Iedere overeenkomst met Prime Colors wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden.

Een prijsofferte is 30 dagen geldig.

Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 25% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald tenzij anders overeengekomen tijdens de goedkeuring van de prijsofferte.

Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

Facturen moeten contant betaald worden op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Facturen die niet binnen de 8 dagen na vervaldag zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort van 10% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 12,50 euro zal bedragen (art. 1125 B.W.).

De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch veranderd en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Prime Colors voorrang heeft op de opdracht in kwestie.

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is. Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Prime Colors voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.

Prime Colors is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hen zouden aangebracht zijn.

Klachten moeten schriftelijk binnen de 10 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

Eventuele geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Contacteer ons

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via mail of telefonisch.