Algemene verkoopsvoorwaarden B2B (niet particulier)

Iedere overeenkomst met Prime Colors wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden.

Een prijsofferte is 30 dagen geldig.

Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 30% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald.

Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

Facturen moeten standaard contant betaald worden of afwijkend volgens de prijsofferte overeengekomen, op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Facturen die niet binnen de 8 dagen na vervaldag zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort van 10% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 12,50 euro zal bedragen (art. 1125 B.W.).

De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch veranderd en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Prime Colors voorrang heeft op de opdracht in kwestie.

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken.

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.
Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Prime Colors voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.

Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door Prime Colors, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd betaald.

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Prime Colors, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

Prime Colors is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hen zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout ed.

Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Prime Colors, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

Klachten moeten schriftelijk binnen de 10 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

Eventuele geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Contacteer ons

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via mail of telefonisch.